Adatvédelem

Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat

 1) A Felhasználó a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület (székhely: 2100 Gödöllő, Béri Balogh Ádám u. 11. 1/4., Nyilvántartási száma: 13-02-0005493, Nyilvántartásba vevő hatóság: Budapest Környéki Törvényszék, Adószáma: 18724745-1-13, e-mail elérhetőség: contactsegodollo@gmail.com a továbbiakban: Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE, Képviselő: Kókai Zsolt Elnök) által a www.itftaekwondo.hu , címről elérhető honlapon (a továbbiakban: „Portálon”) megjelenő rendezvények, elérhetőség biztosítása és a tevékenységről való tájékoztatás (a továbbiakban: Alaptevékenység) kapcsán közzétett jelen adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat elfogadásával (illetve a Portálon elfogadottként való megjelölésével) – a jelen hozzájáruló nyilatkozat szerinti feltételekkel – az önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Ektv.) 13/A. § (4) bekezdésében foglaltakra – a Portálon történő megjelenítésben a Felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat, nevet, illetve az arcképet, foglalkozások helyét és időpontját, valamint az elektronikus levelezési címet és telefonos elérhetőséget (a továbbiakban együttesen: személyes adat) a mai naptól az Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE tagsága fennállásáig az Alaptevékenység végzéséhez, – különösen a Felhasználónak címzett elektronikus hirdetés, hírlevél, tájékoztató vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása céljából – valamint az Alaptevékenység biztosítása céljából kezelje, illetve ilyen cél érdekében továbbítsa, átadja – adatfeldolgozás érdekében –
a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE-vel vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban álló harmadik személyek (a továbbiakban: alvállalkozók) számára.

2) Az adatkezelésébe kerülő személyes adatokat a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE csak a Portálon jeleníti meg, illetve és az említett alvállalkozókon kívül harmadik félnek nem adja át, illetve az átadott személyes adatokat az alvállalkozók semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, illetve további harmadik személyeknek átadni.

3) A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásához szükségesek, összhangban az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseivel.

4) A Felhasználó által megadott adatokért, azok helyességéért, teljességért és valódiságáért a Felhasználó a felelős. A tévesen megadott adatokból eredő károkért a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE akkor sem felel, ha az adat téves jellegét felismerhette. Ha a Felhasználó más személy nevében jár el, a Felhasználó felelős azért, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozat és tájékoztató szerinti feltételekkel megegyező adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozattal az érintett személytől rendelkezzék, illetve ennek bizonyítása is őt terheli.

5) A személyes adatok kezelése – ha az adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozatot a Felhasználó a Portálon elfogadottként jelölte meg vagy eredetben aláírta – az aláírás napján, illetve a Portálon az elfogadás megtételével megkezdődik és a kezelés a személyes adatok kérelemre való törléséig, az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve az adatkezelés Felhasználó általi megtiltásáig tart.

6) Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználónak az alábbi jogai, jogorvoslati lehetőségei állnak fenn:
a) A Felhasználó tájékoztatást kérhet a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE-től annak elérhetőségein (e-mail: contactsegodollo@gmail.com ; postacím: 2115 Vácszentlászló, Jókai utca 49., telefonszám: +36 20 560-1148) a személyes adatok kezeléséről; ennek során a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve az esetleges adatfeldolgozásról, vagy az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. (Infotv. 14-15. §) A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE köteles legkésőbb 25 napon belül írásban megadni a tájékoztatást, amelyet csak törvényben meghatározott ok alapján tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: NAIH) fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 16. §)
b) A Felhasználó a személyes adat helyesbítését, illetve törlését vagy zárolását bármikor kérheti a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE-től az a) pontban megadott elérhetőségeken. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére, zárolására – ha kérelmet a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE nem utasítja el – a kérelem beérkezését követően 5 munkanapon belül kerül sor. Amennyiben a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelemnek nem tesz eleget, úgy 30 napon belül közli a Felhasználóval az elutasítás ténybeli és jogi indokait. A kérelem megtagadása esetén jogainak érvényesítése érdekében a Felhasználó bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a NAIH-hoz fordulhat vizsgálat lefolytatása érdekében. (Infotv. 18. § (2) bekezdés).
c) A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE-nél az a) pontban megadott elérhetőségekre eljuttatott nyilatkozatában, ha az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja; ebben az esetben a Gödöllői Contact ITF Taekwon-do SE a döntésről írásban értesíti a Felhasználót. Amennyiben a Felhasználó a döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz (törvényszék) fordulhat jogainak érvényesítése érdekében, amely esetben a bíróság soron kívül jár el. (Infotv. 21- 22. §).

Gödöllő, 2018. május 22.

A Gödöllői Contact ITF Taekwon-do Sportegyesület Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozata a következő linkről tölthető le: Adatvédelmi hozzájáruló nyilatkozat